Κεντρική ΣελίδαΧρήσιμοι ΣύνδεσμοιΧάρτης SiteΕπικοινωνία
Το Ε.Σ.Ρ.>Επιλογή Μελών Ολομελείας
Κυριακή , 19 Νοεμβρίου 2017      

Το Ε.Σ.Ρ. είναι εννεαμελές όργανο (άρθρο 2 παρ. 1 Ν. 2863/2000, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο δεύτερο του Ν. 4357/2016). Το απαρτίζουν ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος (αμφότεροι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης) και επτά μέλη (πλήρους απασχόλησης). Με τη συνταγματική διάταξη του άρθρου 101Α κατοχυρώνεται η προσωπική και η λειτουργική ανεξαρτησία των μελών του, ενώ ο νόμος καθιερώνει μια σειρά ασυμβιβάστων ιδιοτήτων με άλλα δημόσια αξιώματα και επαγγελματικές δραστηριότητες, προκειμένου να αποφεύγεται η άσκηση κάθε μορφής πίεσης. Στις παραπάνω θέσεις ορίζονται πρόσωπα τα οποία διακρίνονται για την επιστημονική κατάρτισή τους ή την επαγγελματική εμπειρία τους ή την προσφορά τους στο δημόσιο βίο, ιδίως σε τομείς που έχουν σχέση, άμεση ή έμμεση, με την αποστολή και το περιεχόμενο των αρμοδιοτήτων του. Τα μέλη του Συμβουλίου επιλέγονται από τη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής, με απόφαση που λαμβάνεται με επιδίωξη ομοφωνίας των μελών της ή πλειοψηφία τουλάχιστον των τεσσάρων πέμπτων (4/5) της. Η διάρκεια της θητείας των μελών είναι εξαετής, χωρίς δυνατότητα ανανέωσης (άρθρο 3 παρ. 2 Ν. 3051/2002, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 61 παρ. 2 του Ν. 4055/2012).