Με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 10 του Ν. 4779/2021 αλλά και με το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Άτομα με Αναπηρίες, ανετέθη στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης η ευθύνη: α) ενημέρωσης των ανωτέρω προσώπων σχετικά με τα προσβάσιμα σε αυτά τηλεοπτικά προγράμματα και τα προγράμματα των κατά παραγγελία υπηρεσιών και β) παροχής σε αυτά της δυνατότητας υποβολής συναφούς καταγγελίας.

Στο πλαίσιο αυτό, το Ε.Σ.Ρ.  διενήργησε σειρά συναντήσεων με παρόχους υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας στους οποίους πρότεινε, και οι πάροχοι δέχθηκαν, καίτοι δεν υπάρχει ακόμα νομική υποχρέωση, να χρησιμοποιούν την προταθείσα από το Ε.Σ.Ρ. σήμανση προσβασιμότητας, την οποία άρχισαν ήδη να τοποθετούν τόσο στους καταλόγους προγραμμάτων που αναρτούν στις ιστοσελίδες τους, όσο και στον ηλεκτρονικό οδηγό, στις πληροφορίες που αφορούν κάθε πρόγραμμα. Επίσης, δέχθηκαν, και ήδη ορισμένοι το εφαρμόζουν, να παρέχουν σχετική ενημέρωση πριν την έναρξη του προγράμματος.

Η προταθείσα σήμανση είναι η ακόλουθη:

– ΝΓ = Νοηματική Γλώσσα

– ΑΠ = Ακουστική Περιγραφή

– ΑΥ = Ακουστικοί Υπότιτλοι

– ΜΤ = Μεταγλώττιση

– CC = Ειδικοί Υπότιτλοι (Closed Captions)

Άμεσος στόχος του Ε.Σ.Ρ. είναι να παρέχονται από την ιστοσελίδα του Ε.Σ.Ρ. πληροφορίες για τα προσβάσιμα σε Άτομα με Αναπηρίες προγράμματα των καναλιών ελεύθερης λήψης καθώς και οι σύνδεσμοι στους οδηγούς προγραμμάτων τους, όπου τα εν λόγω πρόσωπα θα μπορούν να λάβουν περισσότερες πληροφορίες για τα προγράμματα που τους ενδιαφέρουν. Στην συνέχεια, θα καταβληθεί προσπάθεια ώστε, σε σύντομο χρόνο, να αναρτηθούν αντίστοιχες πληροφορίες που αφορούν στα προγράμματα που παρέχονται από τις συνδρομητικές πλατφόρμες.

Παρέχεται, επίσης, έντυπο με το οποίο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν στο Ε.Σ.Ρ. καταγγελίες σχετικά με ζητήματα προσβασιμότητας.

Σημειώνεται, ότι το Ε.Σ.Ρ. εργάζεται ήδη προς την κατεύθυνση να καταστήσει την ιστοσελίδα του πλήρως προσβάσιμη σε Άτομα με Αναπηρίες και ευελπιστεί ότι το έργο αυτό θα έχει ολοκληρωθεί εντός των πρώτων μηνών του ερχομένου έτους.

Δείτε πιο κάτω οδηγίες για την ενεργοποίηση των υποτίτλων και πληροφορίες για προσβάσιμα προγράμματα και τους σχετικούς συνδέσμους στις ιστοσελίδες των παρόχων.

 

 

Προσβάσιμα προγράμματα ανά τηλεοπτικό σταθμό ελεύθερης λήψης (αλφαβητικά):

 

         

   

 


 

Σημειώνεται, ότι οι ανωτέρω πληροφορίες θα ενημερώνονται και συμπληρώνονται με νεότερα δεδομένα.