Με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 10 του Ν. 4779/2021 αλλά και με το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα ΑΜΕΑ, ανετέθη στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης η ευθύνη: α) ενημέρωσης των ανωτέρω προσώπων σχετικά με τα προσβάσιμα σε αυτά τηλεοπτικά προγράμματα και τα προγράμματα των κατά παραγγελία υπηρεσιών και β) παροχής σε αυτά της δυνατότητας υποβολής συναφούς καταγγελίας.

Στο πλαίσιο αυτό, το Ε.Σ.Ρ.  διενήργησε σειρά συναντήσεων με παρόχους υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας στους οποίους πρότεινε, και οι πάροχοι δέχθηκαν, καίτοι δεν υπάρχει ακόμα νομική υποχρέωση, να χρησιμοποιούν την προταθείσα από το Ε.Σ.Ρ. σήμανση προσβασιμότητας, την οποία άρχισαν ήδη να τοποθετούν τόσο στους καταλόγους προγραμμάτων που αναρτούν στις ιστοσελίδες τους, όσο και στον ηλεκτρονικό οδηγό, στις πληροφορίες που αφορούν κάθε πρόγραμμα. Επίσης, δέχθηκαν, και ήδη ορισμένοι το εφαρμόζουν, να παρέχουν σχετική ενημέρωση πριν την έναρξη του προγράμματος.

Η προταθείσα σήμανση είναι η ακόλουθη:

– ΝΓ = Νοηματική Γλώσσα

– ΑΠ = Ακουστική Περιγραφή

– ΑΥ = Ακουστικοί Υπότιτλοι

– ΜΤ = Μεταγλώττιση

– CC = Ειδικοί Υπότιτλοι (Closed Captions)

Από την ιστοσελίδα του Ε.Σ.Ρ. παρέχονται πληροφορίες για τα προσβάσιμα σε ΑΜΕΑ προγράμματα των καναλιών ελεύθερης λήψης καθώς και οι σύνδεσμοι στους οδηγούς προγραμμάτων τους, όπου τα εν λόγω πρόσωπα θα μπορούν να λάβουν περισσότερες πληροφορίες για τα προγράμματα που τους ενδιαφέρουν.

Εποπτική ενημέρωση για τα ισχύοντα σχετικά με την προσβασιμότητα Ατόμων με Αναπηρία στα Μέσα Ενημέρωσης περιέχεται σε σχετική εισήγηση της κυρίας Ρέας Λαμπροπούλου, Δρ. Νομικής-Ειδική Επιστήμων-Νομικός του Ε.Σ.Ρ.

Παρέχεται, επίσης, έντυπο με το οποίο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν στο Ε.Σ.Ρ. καταγγελίες σχετικά με ζητήματα προσβασιμότητας.

Δείτε πιο κάτω οδηγίες για την ενεργοποίηση των υποτίτλων και πληροφορίες για προσβάσιμα προγράμματα και τους σχετικούς συνδέσμους στις ιστοσελίδες των παρόχων.

 

 

Προσβάσιμα προγράμματα ανά τηλεοπτικό σταθμό ελεύθερης λήψης (αλφαβητικά):

 

         

    

 

Προσβάσιμα προγράμματα ανά συνδρομητική πλατφόρμα (αλφαβητικά):

 

    

 


 

Σημειώνεται, ότι οι ανωτέρω πληροφορίες θα ενημερώνονται και συμπληρώνονται με νεότερα δεδομένα.