1. Στην οριζόμενη, στο “έντυπο παράδοσης-παραλαβής”, ημερομηνία και ώρα θα λάβει χώραν η αποσφράγιση των φακέλων υποψηφιότητας. Ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος του Ε.Σ.Ρ. μαζί με ένα ακόμα μέλος της Ολομέλειας θα υπογράφουν και θα αριθμούν τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά που θα τους παραδίδει ο νόμιμος εκπρόσωπος (ή άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο) κάθε υποψηφίου.
  2. Κατά την αποσφράγιση των φακέλων μπορούν να παρίστανται μέχρι δύο (2) άτομα, νομίμως εξουσιοδοτημένα για κάθε αιτούσα. Προς τούτο πρέπει τα ονόματα των προσώπων αυτών να γνωστοποιηθούν κατά την κατάθεση των φακέλων.