Με απόφαση της Ολομελείας του Ε.Σ.Ρ. (215/2022) που δημοσιεύθηκε την 3η Μαρτίου 2023, έγινε δεκτό ότι -για τους νομικούς και ουσιαστικούς λόγους που αναλυτικά σ’ αυτή αναφέρονται- τηλεοπτικός σταθμός (περιφερειακής εμβέλειας) υπέπεσε σε διοικητικό αδίκημα, διότι «μετέδωσε σε τακτική (επαναλαμβανόμενη) βάση (ενημερωτικά) τηλεοπτικά προγράμματα, που είχαν προηγουμένως προβληθεί (και) από άλλον τηλεοπτικό σταθμό, ο δε ισχυρισμός του ότι έπραξε τούτο επειδή είχε συμβληθεί με την ίδια παραγωγό του προγράμματος επιχείρηση προβάλλεται αλυσιτελώς».

Επεβλήθη δε στην λειτουργούσα τον σταθμό εταιρία διοικητική κύρωση, «και δη εκείνη της συστάσεως ενόψει του ενδεχομένου να τελούσε σε – πάντως όχι δικαιολογημένη – νομική πλάνη».

 

Ο Πρόεδρος του Ε.Σ.Ρ.,

Αθανάσιος Κουτρομάνος