Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία και ιδίως την διάταξη του άρθρου 9 παρ. 7 εδάφιο δ του Ν. 4779/2021, σύμφωνα με την οποία: «Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο δημοσιοποίηση περιστατικών που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην αποκάλυψη της ταυτότητας του ανηλίκου θύματος πράξης που υπάγεται στα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, από την καταγγελία της πράξης έως την έκδοση αμετάκλητης απόφασης», παρακαλείσθε να ασκήσετε την δέουσα εποπτεία κατά την παρουσίαση της τρέχουσας συγκυρίας σχετικά με καταγγελίες για διάπραξη εγκλημάτων κατά της γενετήσιας ελευθερίας ανήλικων προσώπων, ώστε να αποφευχθεί η συμβολή των ΜΜΕ στην ταυτοποίηση και την περαιτέρω προσβολή της προσωπικότητας αυτών.

 

Ο Προέδρος του Ε.Σ.Ρ.,

Αθανάσιος Κουτρομάνος