Έχει παρατηρηθεί ότι ορισμένες υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων που προσφέρουν στους χρήστες προγράμματα ενηλίκων μέσω του διαδικτύου, παρέχονται κατά παράβαση των κανόνων που ισχύουν για την προστασία των ανηλίκων (βλ. ενδεικτικώς άρθρο 9 Ν 4779/2021).

Ειδικότερα, ο νόμος προβλέπει ότι τέτοιες υπηρεσίες πρέπει να παρέχονται κατά τρόπο που να διασφαλίζει ότι, υπό κανονικές συνθήκες δεν θα παρακολουθούνται από ανηλίκους Για να διασφαλιστεί αυτό, οι πάροχοι των υπηρεσιών οφείλουν, μεταξύ άλλων, να χρησιμοποιούν κωδικούς πρόσβασης στην υπηρεσία ή προσωπικούς αριθμούς αναγνώρισης ή τεχνικά μέσα με τα οποία επιβεβαιώνουν την ηλικία του χρήστη ή παρέχουν την δυνατότητα στους γονείς να ορίζουν το προσβάσιμο από τα παιδιά τους περιεχόμενο.

Δεν πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου η θέση ερώτησης προς τους χρήστες της υπηρεσίας για την ηλικία τους και η απλή διαβεβαίωση από αυτούς περί της ενηλικότητάς τους, προκειμένου να έχουν πρόσβαση στην υπηρεσία.

Όσοι παρέχουν οπτικοακουστικό περιεχόμενο που απευθύνεται μόνον σε ενηλίκους οφείλουν να λάβουν άμεσα τα ενδεδειγμένα τεχνικά και άλλα μέτρα ώστε οι υπηρεσίες τους να μην είναι προσβάσιμες σε ανηλίκους.

Σημειώνεται ότι η παράβαση των προβλεπόμενων στο νόμο κανόνων επισύρει τις προβλεπόμενες στο άρθρο 36 του Ν 4779/2021 κυρώσεις.

 

Ο Προέδρος του Ε.Σ.Ρ.,

Αθανάσιος Κουτρομάνος