Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, ύστερα από διατύπωση σχετικών παρατηρήσεων και παραπόνων πολιτών, εξήτασε αυτεπαγγέλτως και ενδεικτικώς το ζήτημα αν οι τηλεοπτικοί σταθμοί τηρούν ή αν παραβιάζουν την εκ του νόμου υποχρέωσή τους να διαχωρίζουν, με συγκεκριμένο και σαφή τρόπο, το πρόγραμμα που προβάλλουν από τις (προβαλλόμενες) διαφημίσεις (και τις λοιπές εμπορικές ανακοινώσεις). Προς το παρόν διαπιστώθηκε ότι τρεις (3) τηλεοπτικοί σταθμοί εθνικής εμβέλειας δεν τηρούσαν την νομοθεσία και τους επεβλήθη ως κύρωση «η σύσταση να τηρούν σε κάθε περίπτωση την ανωτέρω υποχρέωση».

Οι αποφάσεις ελήφθησαν κατά πλειοψηφία, διότι τρία (3) μέλη του Συμβουλίου είχαν την γνώμη ότι έπρεπε να επιβληθούν στους παραβάτες-σταθμούς ποινές προστίμου. Ομοφώνως, πάντως, αποφασίστηκε στην συνέχεια να δοθεί εντολή στο διοικητικό και επιστημονικό προσωπικό της Αρχής να παρακολουθείται συστηματικά το ανωτέρω -και κάθε συναφές με τις εμπορικές ανακοινώσεις- ζήτημα και, σε περίπτωση παραβάσεων, να υποβάλλονται σχετικές αναφορές κατά των παραβατών (τηλεοπτικών ή ραδιοφωνικών) σταθμών.

 

Ο Προέδρος του Ε.Σ.Ρ.,

Αθανάσιος Κουτρομάνος