• Την 11η Ιανουαρίου 2018, οπότε λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στην Προκήρυξη 1/2017, τα μέλη του Ε.Σ.Ρ. θα βρίσκονται σε συνεχή «ανοικτή» διάσκεψη από τις 12.00 μ.μ., ώστε μετά την πάροδο της προθεσμίας (ώρα 15.00), να συνταχθεί σχετικό πρακτικό και να επισημοποιηθεί ο κατάλογος των υποβληθεισών αιτήσεων.
  • Η παραλαβή των αιτήσεων θα γίνει βάσει εντύπου παράδοσης-παραλαβής φακέλου υποψηφιότητας, που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ε.Σ.Ρ.
  • Κατά την ημέρα και τις ώρες παραλαβής των φακέλων αιτήσεως δεν προβλέπεται παρουσία δημοσιογράφων ή/και τηλεοπτικών συνεργείων στις εγκαταστάσεις του Ε.Σ.Ρ.
  • Η δημοσιοποίηση του αριθμού των κατατεθεισών αιτήσεων και των φορέων θα γίνει με δελτίο τύπου μετά τη διάσκεψη της 11ης Ιανουαρίου.
  • Η αποσφράγιση των φακέλων και η καταγραφή του περιεχομένου τους θα γίνει την Παρασκευή 12/1/2018, την Δευτέρα 15/1/2018 και, αν απαιτηθεί, την Τρίτη 16/1/2018.
  • Κατά την αποσφράγιση θα παρίστανται κατ’ ανώτατο όριο δύο άτομα από κάθε μία από τις αιτούσες.
  • Δεν προβλέπεται παρουσία δημοσιογράφων κατά την αποσφράγιση.
  • Σύμφωνα με την προκήρυξη, θα ακολουθήσει ουσιαστικός έλεγχος των κατατεθεισών αιτήσεων και του περιεχομένου τους προκειμένου το Συμβούλιο να αποφασίσει για την έγκριση ή μη συμμετοχής των υποψηφίων  στις επόμενες φάσεις του διαγωνισμού.