Μετά την κατάργηση της χρήσης τηλεομοιοτυπίας (fax) στις Υπηρεσίες του Δημοσίου, βάσει της υπ’ αριθ. 32607/19-11-2020 Εγκυκλίου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, καλούνται οι εκπρόσωποι των Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών να προχωρήσουν στον έλεγχο των στοιχείων επικοινωνίας (τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και ταχυδρομική διεύθυνση) των φορέων τους στους σχετικούς πίνακες στο διαδικτυακό ιστότοπο (www.esr.gr) του Ε.Σ.Ρ. και σε περίπτωση που αυτά χρήζουν διόρθωσης να ενημερώσουν το Συμβούλιο με σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail) στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: apostolas@esr.gr, xifara@esr.gr και biliardi@esr.gr.