Καθίσταται γνωστό στους φορείς των τηλεοπτικών σταθμών ελεύθερης λήψης επίγειας εκπομπής ότι σε κάθε επιμέρους σταθμό έχει αποδοθεί ένας (και μοναδικός) αριθμός μητρώου (ΑΜ) ως βασικό στοιχείο της ταυτότητας εκάστου. Ο ΑΜ είναι ήδη καταχωρημένος στα τηρούμενα στο Ε.Σ.Ρ. Ηλεκτρονικά Μητρώα Τηλεοπτικών Σταθμών.

Παρακαλείται κάθε φορέας τηλεοπτικού σταθμού ελεύθερης λήψης επίγειας εκπομπής, όταν απευθύνεται στο Ε.Σ.Ρ. να αναφέρει μαζί με τον διακριτικό τίτλο και τον αριθμό του μητρώου (ΑΜ) που του έχει αποδοθεί για την διευκόλυνση της υπηρεσίας και του ιδίου.

(*) Για την επικαιροποίηση στοιχείων των φορέων τηλεοπτικών σταθμών, ιδίως σχετικών με μεταβιβάσεις, αυξήσεις/μειώσεις εταιρικού κεφαλαίου και αλλαγή φυσιογνωμίας προγράμματος, προηγείται απόφαση της Ολομέλειας του Ε.Σ.Ρ.