Αθήνα, 20 Σεπτεμβρίου 2021

Αρ. πρωτ.: 4927

 

Προς τους Παρόχους Υπηρεσιών Μέσων Ενημέρωσης

Αξιότιμοι κύριοι, Αξιότιμες κυρίες,

Το Ε.Σ.Ρ. οφείλει, σε συνεργασία με κάθε άλλη αρμόδια αρχή ή φορέα, να παρέχει σε άτομα με αναπηρία πληροφορίες για τα προγράμματα που είναι προσβάσιμα σε αυτά (άρθρο 10 παρ. 4 Ν 4779/2021). Η ενημέρωση αυτή είναι αναγκαία όχι μόνον για την εκπλήρωση της ανωτέρω νομικής μας υποχρέωσης, αλλά και διότι έχουμε διαπιστώσει ότι καίτοι παρέχονται τέτοιες υπηρεσίες δεν είναι ευκόλως ανευρέσιμες από τους χρήστες προς τους οποίους απευθύνονται λόγω έλλειψης συστηματικού τρόπου ενημέρωσή τους.

Στο πλαίσιο αυτό και εν όψει της ενάρξεως της νέας τηλεοπτικής περιόδου, παρακαλούμε να μας γνωστοποιήσετε – συμπληρώνοντας, κατά περίπτωση τους συνημμένους πίνακες (Excel) καταγραφή προγράμματος για ενημέρωση ΑΜΕΑ_ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (1) (4) και καταγραφή προγράμματος για ενημέρωση ΑΜΕΑ_ΓΡΑΜΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (4) σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται – τα προγράμματά σας που θα είναι προσβάσιμα σε ΑΜΕΑ προκειμένου να τους παράσχουμε με την σειρά μας την σχετική πληροφόρηση μέσα από την ιστοσελίδα μας.

Εφόσον στα προσβάσιμα σε ΑΜΕΑ προγράμματα συγκαταλέγονται και ταινίες (κινηματογραφικές ή τηλεοπτικές) γνωστοποιείστε μας κάθε πότε παρέχεται τέτοιο πρόγραμμα, με ποιο τρόπο (πχ CC), και εάν παρέχεται σε συγκεκριμένα τακτά διαστήματα (πχ μια φορά το μήνα) ή όχι. Στην δεύτερη περίπτωση, ενημερώστε μας για τον τρόπο με τον οποίο ενημερώνετε τα ΑΜΕΑ για την προσβασιμότητα του προγράμματος ώστε να παράσχουμε και εμείς προσθέτως την σχετική πληροφόρηση.

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε τα εν λόγω στοιχεία μέχρι την 15 Οκτωβρίου 2021.

Για την καλύτερη πληροφόρηση των ΑΜΕΑ, το Ε.Σ.Ρ. σας προτείνει την χρήση ενδείξεων στους ηλεκτρονικούς καταλόγους προγραμμάτων σας που θα πληροφορούν τα άτομα με αναπηρίες για τα προγράμματα που παρέχονται και με μορφή προσβάσιμη σε αυτά. Έτσι για παράδειγμα, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν τα γράμματα ΝΓ για την νοηματική γλώσσα, το διεθνώς αναγνωρίσιμο σύμβολο CC για τους ειδικούς υποτίτλους για άτομα με κώφωση ή βαρηκοΐα, τα γράμματα ΑΠ για την ακουστική περιγραφή για τα τυφλά άτομα,  Α.Υ για τον ακουστικό υποτιτλισμό.

Επίσης, θα προτείναμε την χρήση καρτέλας πριν την έναρξη μιας ταινίας που θα ενημερώνει τα άτομα με αναπηρίες εάν κάποιο πρόγραμμα είναι προσβάσιμο σε αυτά και με ποιόν τρόπο.

Ευελπιστούμε στην δική σας συνεργασία και ευαισθητοποίηση για την καλύτερη ενημέρωση των συμπολιτών μας με προβλήματα ακοής, όρασης ή και άλλα και στόχο την κατά το δυνατόν μεγαλύτερη ένταξη αυτών στο κοινωνικό και πολιτιστικό γίγνεσθαι.

Το ανωτέρω κείμενο εγκρίθηκε από την Ολομέλεια κατά την συνεδρίαση της 20 Σεπτεμβρίου 2021.

 

Ο Προέδρος του Ε.Σ.Ρ.,

Αθανάσιος Κουτρομάνος