Συνοπτικός διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για το έργο με τίτλο «Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού στο Ε.Σ.Ρ» – Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: Τετάρτη 21 Νοεμβρίου 2018 2:00 μ.μ.