Προκήρυξη 1/2019 – Αναρτήθηκαν: i) αρχείο Excel για τον κωδικοποιημένο κατάλογο των δικαιολογητικών, ii) οδηγίες παραλαβής φυσικού αρχείου-δικαιολογητικών / ποια δικαιολογητικά προσκομίζονται χωριστά από τον σφραγισμένο φάκελο και iii) έντυπο παράδοσης-παραλαβής φακέλου υποψηφιότητας για την συμμετοχή στη δημοπρασία των δύο (2) αδειών παρόχων ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου εθνικής εμβέλειας

Συνοπτικός διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για το έργο με τίτλο «Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού στο Ε.Σ.Ρ» – Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: Τετάρτη 21 Νοεμβρίου 2018 2:00 μ.μ.

Αρχείο Ανακοινώσεων (πριν το 2017) και Δελτίων Τύπου (πριν το 2016) στο Αποθετήριο Εγγράφων.