Γνωστοποιούμε στους ενδιαφερομένους για την συμμετοχή στην δημοπρασία ότι πρέπει να μεριμνήσουν να υποβάλουν μέχρι την Πέμπτη 11/1/2018 και ώρα 15:00, στο πρωτόκολλο του Ε.Σ.Ρ. τον φάκελο των δικαιολογητικών της υποψηφιότητάς τους (τεύχη προκήρυξης Α’-Ζ’), σφραγισμένο με ίδια μέσα.

Η υποβολή των δικαιολογητικών πρέπει να γίνει από τον νόμιμο εκπρόσωπο του υποψηφίου ή από άλλο ειδικά και προσηκόντως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, το οποίο πρέπει να παρουσιάσει και την σχετική εξουσιοδότηση.

Σημειώνεται ότι πέραν του σφραγισμένου φακέλου πρέπει να υποβληθούν ξεχωριστά (ήτοι εκτός φακέλου):

  1. Αίτηση συμμετοχής (υπόδειγμα παραρτήματος I της προκήρυξης 1/2017)
  2. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους € 3.500.000,00 (υπόδειγμα παραρτήματος II της προκήρυξης 1/2017)
  3. Εγγυητική επιστολή του άρθρου 4 παρ. 3 του Ν. 4339/2015, εάν απαιτείται (υπόδειγμα παραρτήματος II της προκήρυξης 1/2017)
  4. Παράβολο υπέρ Δημοσίου ύψους € 30.000,00
  5. Οπτικός δίσκος (DVD+R, DVD-R)
  6. Απόφαση Γ.Σ. περί συμμετοχής υποψηφίου στην παρούσα διαδικασία και εξουσιοδότηση υποβολής φακέλου υποψηφιότητας
  7. Υπεύθυνη δήλωση (υπόδειγμα παραρτήματος III της προκήρυξης 1/2017)

Η παραλαβή του σφραγισμένου φακέλου και των εκτός αυτού δικαιολογητικών θα γίνει κατά την προσκόμιση τους στο Ε.Σ.Ρ., η δε αναλυτική καταγραφή των δικαιολογητικών θα πραγματοποιηθεί σε χρόνο που θα οριστεί κατά την παράδοση – παραλαβή.

(Τις ανωτέρω Οδηγίες μπορείτε να τις δείτε και στη σελίδα της Προκήρυξης)