Το Ε.Σ.Ρ. έχοντας λάβει καταγγελίες γονέων για προγράμματα που μεταδίδονται από τις συνδρομητικές πλατφόρμες, διαπίστωσε την ανάγκη ενημέρωσης του κοινού για τους κανόνες που τις διέπουν καθώς και για τα τεχνικά μέτρα που παρέχουν για την προστασία των ανηλίκων από περιεχόμενο ακατάλληλο για την ηλικία τους.

  1. Κανόνες που διέπουν τα κανάλια που μεταδίδουν οι συνδρομητικές πλατφόρμες

Οι συνδρομητικές πλατφόρμες μεταδίδουν κανάλια δικά τους, τα οποία έχουν αδειοδοτηθεί από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, αλλά και τρίτων, που έχουν αδειοδοτηθεί από άλλες ευρωπαϊκές Αρχές και τα οποία μεταδίδονται ελεύθερα στην Ελλάδα σύμφωνα με την ενωσιακή νομοθεσία περί ελεύθερης κυκλοφορίας των υπηρεσιών εντός της Ε.Ε.. Τα τελευταία διέπονται από τους κανόνες του κράτους όπου αδειοδοτήθηκαν. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η σήμανση των προγραμμάτων αυτών ενδέχεται να διαφέρει από την σήμανση ανάλογων προγραμμάτων που αδειοδοτούνται στην Ελλάδα.

  1. Σήμανση προγραμμάτων – Μη ισχύς των χρονικών περιορισμών μετάδοσης των προγραμμάτων.

Τα προγράμματα που μεταδίδονται από τις συνδρομητικές πλατφόρμες πρέπει να φέρουν σήμανση καταλληλότητας καθ’ όλη τη διάρκεια της μετάδοσης του προγράμματος καθώς και ειδική λεκτική σήμανση προσδιορισμού του περιεχομένου των προγραμμάτων κατά την έναρξη και μετά από κάθε διακοπή του προγράμματος. Σημειώνεται, ωστόσο, ότι οι συνδρομητικές πλατφόρμες δεν δεσμεύονται από τους χρονικούς περιορισμούς που ισχύουν για την ελεύθερη τηλεόραση εφόσον διαθέτουν συστήματα γονικού ελέγχου. Αυτό σημαίνει ότι ένα πρόγραμμα που φέρει σήμα καταλληλότητας για άνω των 16 ετών μπορεί να μεταδοθεί οιαδήποτε ώρα της ημέρας, αρκεί ο πάροχος της συνδρομητικής υπηρεσίας να διαθέτει σύστημα περιορισμού της πρόσβασης ανηλίκων στο πρόγραμμα αυτό. Για τα νέα σήματα κατάταξης των προγραμμάτων δείτε σχετικό σύνδεσμο στην ιστοσελίδα του Ε.Σ.Ρ. (Φ.Ε.Κ. νέας σήμανσης (Β’ 2300 12/6/2019).

  1. Συστήματα γονικού ελέγχου.

Για την προστασία των ανηλίκων από περιεχόμενο βλαπτικό για την ανάπτυξή τους, οι συνδρομητικές πλατφόρμες παρέχουν στους συνδρομητές συστήματα γονικού ελέγχου με τα οποία οι τελευταίοι μπορούν να περιορίζουν την πρόσβαση των τέκνων τους σε περιεχόμενο (ταινία, σειρά ή άλλη εκπομπή) που είναι ακατάλληλο για την ηλικία τους με βάση την σήμανση που αυτά φέρουν. Παράλληλα, ενημερώνουν σε τακτά χρονικά διαστήματα τους συνδρομητές για την έννοια των σημάτων καταλληλότητας.

Προς διευκόλυνση των συνδρομητών, το Ε.Σ.Ρ., με την βοήθεια των παρόχων συνδρομητικών υπηρεσιών, παραθέτει πιο κάτω τα βήματα για την λήψη μέτρων γονικού ελέγχου, ανά συνδρομητική πλατφόρμα, και παροτρύνει τους γονείς που είναι συνδρομητές σε τέτοιες πλατφόρμες να αφιερώσουν λίγο χρόνο για την εξοικείωσή τους με το οικείο σύστημα και την λήψη των κατάλληλων μέτρων για την προστασία των παιδιών τους.