Αρ. Πρωτ. 623 / 29-7-2021

 

Σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 3 του Ν 4779/2021, το Ε.Σ.Ρ. “καταρτίζει και διατηρεί ενημερωμένο κατάλογο παρόχων υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας και ορίζει σε ποια από τα κριτήρια των παραγράφων 2 έως 4 του άρθρου αυτού στηρίζει την δικαιοδοσία του. To Ε.Σ.Ρ. κοινοποιεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον εν λόγω κατάλογο καθώς και οι ενημερώσεις του».

Εξ άλλου το άρθρου 37 του ιδίου νόμου ορίζει ότι «οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα πάροχοι υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας, γραμμικών ή μη, συνδρομητικών ή ελεύθερης λήψης, εγγράφονται στο Μητρώο Επιχειρήσεων του Ε.Σ.Ρ. που τηρείται στο Τμήμα Ελέγχου Διαφάνειας του Ε.Σ.Ρ. Το Ε.Σ.Ρ. προσδιορίζει με απόφασή του τα στοιχεία που ανά κατηγορία υποβάλλουν οι πάροχοι για την εγγραφή τους και τα οποία περιλαμβάνουν, κατ’ ελάχιστον, την επωνυμία του παρόχου, την έδρα του, τα στοιχεία των νομίμων εκπροσώπων του, πλήρη στοιχεία επικοινωνίας του και πληροφορίες για το καθεστώς ιδιοκτησίας του παρόχου..».

Πάροχος υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας νοείται ο παρέχων υπηρεσία οπτικοακουστικών μέσων κατά το άρθρο 2 παρ. 1α του ιδίου νόμου, δηλαδή υπηρεσία «κύριος σκοπός της οποίας ή ενός διαχωρίσιμου τμήματος αυτής με αυτοτελές περιεχόμενο και λειτουργία σε σχέση με την κύρια δραστηριότητα ή μια βασική λειτουργία της υπηρεσίας είναι η παροχή προγραμμάτων υπό την συντακτική ευθύνη του παρόχου των υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας προς το ευρύ κοινό, με σκοπό την ενημέρωση, την ψυχαγωγία ή την επιμόρφωση μέσω δικτύων ηλεκτρονικών υπηρεσιών  κατά την έννοια της υποπερ. 9 της περ. Α) του άρθρου 110 του Ν 4727/2020. Η υπηρεσία οπτικοακουστικών μέσων είναι είτε τηλεοπτική εκπομπή…  είτε κατά παραγγελία υπηρεσία…  ή οπτικοακουστική εμπορική ανακοίνωση..».

Με την παρούσα καλούνται οι μη εισέτι εγγεγραμμένοι πάροχοι υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας, που εμπίπτουν στις ανωτέρω ρυθμίσεις να εγγραφούν στο προαναφερόμενο Μητρώο του Ε.Σ.Ρ. συμπληρώνοντας την συνημμένη Αίτηση (αρχείο Excel) και συνυποβάλλοντας με αυτή τα αναγκαία στοιχεία.

 

Ο Πρόεδρος του Ε.Σ.Ρ.

 

Αθανάσιος Κουτρομάνος