Αντικείμενο συζήτησης ήταν το μέχρι τώρα έργο των Ομάδων Εργασίας του 2019  και ιδίως της δεύτερης, η οποία έχει επιφορτιστεί με την υποβολή προτάσεων για την αναδιοργάνωση του ERGA, προκειμένου να μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από τη νέα οδηγία τις οπτικοακουστικές υπηρεσίες (2018/1808/ΕΕ). Το Ε.Σ.Ρ. εκπροσωπήθηκε στη συνάντηση από τον Πρόεδρο, κ Αθανάσιο Κουτρομάνο και την ειδική επιστήμονα στο Ε.Σ.Ρ., Πέρσα Λαμπροπούλου.