Σύμφωνα με απόφαση της Ολομελείας του Ε.Σ.Ρ. της 12.2.2019, η ετήσια υποβολή στοιχείων στο Τμήμα Διαφάνειας του Ε.Σ.Ρ. από όλους τους τηλεοπτικούς παρόχους επίγειας μετάδοσης θα γίνει μέχρι τη Παρασκευή 15 Μαρτίου 2019. O Πρόεδρος του Ε.Σ.Ρ. έχει εκδώσει σχετική απόφαση με την οποία καθορίζονται οι λεπτομέρειες υποβολής των απαραίτητων εγγράφων και γνωστοποιούνται υποδείγματα προς συμπλήρωση.

Προς διευκόλυνση υποβολής των στοιχείων στο Τμήμα Διαφάνειας του Ε.Σ.Ρ., παρέχονται τα έξι (6) Έντυπα της εν λόγω απόφασης σε επεξεργάσιμη μορφή Microsoft Word :

  • Για το Έντυπο 1: Διαβιβαστικό έγγραφο και κατάλογος υποβαλλόμενων εγγράφων, κάντε κλικ εδώ
  • Για το Έντυπο 1α: Διαβιβαστικό έγγραφο και κατάλογος υποβαλλόμενων Υπεύθυνων Δηλώσεων, κάντε κλικ εδώ
  • Για το Έντυπο 2: Υπεύθυνη Δήλωση μετόχων, μέλη Δ.Σ., διευθυντικών στελεχών, κάντε κλικ εδώ
  • Για το Έντυπο 3: Μετοχική Σύνθεση, κάντε κλικ εδώ
  • Για το Έντυπο 4: Κατάσταση μελών Δ.Σ., κάντε κλικ εδώ
  • Για το Έντυπο 5: Υπεύθυνη Δήλωση νομίμων εκπροσώπων, κάντε κλικ εδώ

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Προσοχή: η αποστολή των στοιχείων στο e-mail tv@esr.gr θα γίνεται μόνον μέσω e-mail μηνύματος και όχι μέσω συνδέσμων (links) που παραπέμπουν σε υπηρεσίες μεταφοράς δεδομένων, όπως π.χ. wetransfer, κλπ.

Τα επισυναπτόμενα αρχεία μπορούν να είναι συμπιεσμένα και να έχουν μέγιστο μέγεθος 20 Mb το καθένα. Χρησιμοποιήστε αξιόπιστο λογισμικό για τη συμπίεση, όπως το WinZip, το WinRAR, ή το 7zip και πριν μας στείλετε το συμπιεσμένο αρχείο κάντε μία δοκιμή (αποσυμπίεσης) στον υπολογιστή σας. 

Σε περίπτωση που τα στοιχεία που υποβάλονται είναι πολλά, δημιουργήστε πολλά συμπιεσμένα αρχεία (με μέγιστο μέγεθος τα 20 Mb το καθένα) και επισυνάψτε τα στο ίδιο e-mail μήνυμα.