Στην συνάντηση,  το Ε.Σ.Ρ. εκπροσωπήθηκε από τον Πρόεδρο, κ Αθανάσιο Κουτρομάνο και την ειδική επιστήμονα-νομικό, Πέρσα Λαμπροπούλου. Την πρώτη ημέρα, έλαβε χώρα στις Θέρμες του Διοκλητιανού ημερίδα με θέμα “Cinema windows accross Europe”, η  οποία είχε διοργανωθεί από το έχον την προεδρία Υπουργείο Πολιτισμού της Ιταλίας ενώ η δεύτερη ημέρα ήταν αφιερωμένη στις συνήθεις δραστηριότητες του Εκτελεστικού Συμβουλίου (EXECUTIVE COUNCIL) του Ευρωπαϊκού Οπτικοακουστικού Παρατηρητηρίου (EUROPEAN AUDIOVISUAL OBSERVATORY). Η συνεδρίαση έγινε στους χώρους της CINECITTA.