Για την διαδικασία αίτησης έγκρισης Κοινωνικού Μηνύματος από την αρμόδια Τριμελή Επιτροπή του Ε.Σ.Ρ. κάνετε κλικ εδώ (*)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(*) Με βάση το άρθρο 20 παρ. 3 του Ν. 3592/2007 (ΦΕΚ Α΄/161/19.07.2007) το οποίο έχει ως εξής: «…οι τηλεοπτικοί σταθμοί υποχρεούνται να μεταδίδουν δωρεάν μηνύματα κοινωνικού περιεχομένου διάρκειας τριών πρώτων λεπτών της ώρας καθημερινά ιδίως για θέματα υγείας, πρόνοιας και μέριμνας για τα άτομα με ειδικές ανάγκες ή για τη μετάδοση μηνυμάτων, που αναφέρονται στα εκπαιδευτικά ή άλλα προγράμματα που διοργανώνει η Βουλή των Ελλήνων, καθώς και σε όλες εν γένει τις εθνικού, πολιτιστικού και κοινωνικού περιεχομένου δραστηριότητές της. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης ρυθμίζονται όλες οι αναγκαίες τεχνικές λεπτομέρειες. Η εφαρμογή της παραγράφου αυτής δεν εξαρτάται από την έκδοση της κοινής αυτής υπουργικής απόφασης.» και με αφορμή τη νέα Κ.Υ.Α. Α.Π. 1686/1/1.6.2018 (ΦΕΚ Β΄/2037/5.6.2018) του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και ενημέρωσης και του Υπουργού Υγείας με θέμα «Δωρεάν μετάδοση μηνυμάτων κοινωνικού περιεχομένου από τους τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς» καθώς και τη μεγάλη αύξηση του αριθμού αιτήσεων που υποβάλλονται στο Ε.Σ.Ρ. για τη δωρεάν (άνευ ανταλλάγματος) μετάδοση μηνυμάτων κοινωνικού περιεχομένου και με σκοπό την εφαρμογή ενιαίας διαδικασίας και κοινών προϋποθέσεων έγκρισης των αιτήσεων αυτών το Ε.Σ.Ρ. προχώρησε στην έκδοση της υπ’ αριθμ. 1/25.07.2018 Υπόδειξης.