16/3/2020: Ανακοίνωση τρίμηνης παράτασης της ημερομηνίας υποβολής των στοιχείων των ραδιοφωνικών επιχειρήσεων για το έτος 2020

Προς τους ραδιοφωνικούς σταθμούς Αθήνα, 16.3.2020  Αρ. πρωτ.: 246 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Θέμα: Ετήσια υποβολή στοιχείων ραδιοφωνικών σταθμών στο Τμήμα Διαφάνειας του Ε.Σ.Ρ. Ύστερα από την σχετική με το ανωτέρω θέμα ανακοίνωση της 20-2-2020 και ενόψει της τρέχουσας συγκυρίας ενημερώνονται οι ραδιοφωνικοί σταθμοί, οι οποίοι οφείλουν να υποβάλουν τα προβλεπόμενα έγγραφα για την ενημέρωση του Μητρώου Επιχειρήσεων…