Επισυνάπτεται κατάλογος (σε μορφή Excel) υπηρεσιών με μεταγλωττισμένα ή (και) με ειδικούς υπότιτλους προγράμματα, όπως έχει αποσταλεί στο Ε.Σ.Ρ. από την πλατφόρμα:

Γραμμικές υπηρεσίες – ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

Γραμμικές υπηρεσίες – ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

Μη γραμμικές υπηρεσίες – 1

Μη γραμμικές υπηρεσίες – 2

Σημειώνεται ότι λόγω της φύσεως των υπηρεσιών, το Ε.Σ.Ρ. δεν δύναται να επιβεβαιώσει τα ανωτέρω στοιχεία.