Επισυνάπτεται κατάλογος (σε μορφή Excel) υπηρεσιών με μεταγλωττισμένα ή (και) με ειδικούς υπότιτλους προγράμματα, όπως έχει αποσταλεί στο Ε.Σ.Ρ. από την πλατφόρμα:

Γραμμικές υπηρεσίες

Μη γραμμικές υπηρεσίες

Σημειώνεται ότι λόγω της φύσεως των υπηρεσιών, το Ε.Σ.Ρ. δεν δύναται να επιβεβαιώσει τα ανωτέρω στοιχεία.